سازمان های مرکز توسعه

سازمان توسعه فرهنگی، هنری و قرآنی

در سازمان توسعه فرهنگی ، هنری و قرآنی چه هدفی داریم ؟

در مبحث فرهنگ ، ترویج و توسعه موارد هنری و مذهبی از ارکان مهم است . در راه این توسعه معرفی الگوهای دقیق در هر حوزه ، حمایت از افراد مشغول در این حوزه ها و اهمیت دادن به آثار می تواند با ایجاد حس دیده شدن در جامعه هنری و مذهبی ، توسعه این دو رکن مهم را رقم بزند. برخی از مسئولیت های این سازمان به شرح زیر است :

  • ترویج فرهنگ ایثار، شهادت در سطح کشور به منظور نهادینه شدن آن در جامعه
  • کمک به ترویج و معرفی شهدا و ایثار گران به عنوان قله نشین رفیع سعادت و نیک بختی در جامعه
  • حمایت از هنرمندان و اهل قلم و هنر خانواده بزرگ مرکز توسعه به منظور ارائه و خلق آثار فاخر و ماندگار
  • برگزاری نمایشگاه های عرضه آثار هنری در سطح کشور و خارج از کشور.