• کارگروه های گروهی مردمی از ارکان مهمی است که در تمام حوزه های جامعه دارای نقش و اثرگذاری است . بنابراین توسعه بسیج ، توسعه تمام حوزه هاست . پس در این ارکان توسعه ی زیرساخت ها ، قوی کردن ارتباطات و توسعه حوزه های فرهنگی ، هنری ، مذهبی ، ملی ، از روش های پیشرفت و توسعه بسیج است . برخی از مسئولیت های این سازمان به شرح زیر است :

 

  • سازماندهی گروه های مردمی توسعه در حوزه فرهنگی و قرانی
  • سازماندهی گروهی در حوزه نخبگان
  • سازماندهی مشارکت مردمی توسعه در حوزه ورزش و سلامت
  • سازماندهی مشارکت مردمی در حوزه زیرساخت های توسعه و پیشرفت کشور