سازمان ها

Tourism
توسعه گردشگری

سازمان توسعه گردشگری

گردشگری ، دردنیای امروز پررنگ ترین ملاک های پیشرفت و توسعه می باشد . این موضوع گستردگی بسیاری دارد . اما مهمترین نکته درباره ی آن ، برنامه ریزی درست در راستای زیرساخت ها و حفظ موارد موجود است . حمایت درست و به ...

0012
توسعه دریا ، آب و هوا

سازمان دریا و آب و هوا ؛

فعالیت های دریایی و توسعه کسب و کار ها در این حوزه ، می تواند باعث رشد اقتصادی و اجتماعی آن منطقه و ساکنان آن گردد. ارائه ی تهسیلات و برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در راستای اهمیت دادن به استفاده از مناب...