توسعه ارتباطات بین الملل

0016
توسعه ارتباطات بین الملل

سازمان توسعه ارتباطات بین الملل

ارتباطات شامل حوزه های مختلف می باشد که در این بین ، روابط بین الملل با هدف توسعه ی روابط ، گسترش نوع دوستی ، معرفی ارزش های ملی – اسلامی و حمایت از افراد ، به توسعه فرهنگی در حوزه ی ارتباطات می انجامد. ب...