بهداشت و درمان

0015
بهداشت و درمان

سازمان بهداشت و درمان

بهداشت و درمان نیاز اساسی همه ی افراد جامعه است . به همین دلیل ، ارائه خدمات ، کمک به تامین و حمایت های مختلف از حوزه ی درمان ، از معیار های مهم توسعه ی بهداشت و درمان است . در هر جامعه ای گروه هایی از بیماران ...