توسعه ورزش و سلامت

0018
توسعه ورزش و سلامت

سازمان توسعه ورزش و سلامت

درتوسعه ورزش و سلامت ، مبحث گسترش آن از اهمیت بالایی برخوردار است . تدوین طرح ها و برنامه های مختلف ورزشی ، برگزاری مسابقات مختلف و اهمیت به استعداد ها از مواردی مهمی است که می توان در راستای توسعه سلامت و ورزش...