مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی تهران یکی از معدود سازمان های مردم نهاد (NGO)می باشد که از کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد(ECOSOC) کرسی مشورتی دریافت نموده است.

بر این اساس این سازمان در سه محور سالمندان و کودکان کار و معلولین مقالات متعددی به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارائه نموده و توانسته است نظر مساعد ECOSOC را در جهت دریافت کرسی مورد نظر جلب نماید.