سازمان توسعه گردشگری

  • توسعه صنایع دستی و هنری و بازار های مربوط
  • برنامه ریزی و اطلاع رسانی در راستای توسعه گردشگری
  • توسعه زیر ساخت های گردشگری
  • سازماندهی سفرهای خارجی ایرانیان
  • حمایت و ترویج معماری اسلامی ایرانی
  •  گسترش شهرک های تفریحی – گردشگری
  • توسعه توریسم درمانی
  • توسعه گردشگری ادبی
  • گسترش مراکز تولید آثار هنری
  •  گسترش صنایع نساجی و فرش های دستباف