سازمان توسعه کار آفرینان

  • برنامه ریزی توسعه کار آفرینی
  • جذب و حمایت و هدایت کار آفرینان
  • توسعه کار آفرینی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و امور دام حل و
  • نقل ، صادرات، بنگاههای کوچک، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخابرات
  • توسعه فضاهای کسب و کار
  • توسعه کار آفرینی در حوزه بازار سرمایه و سهام و موسسات مالی و اعتباری
  •  توسعه کار آفرینی در حوزه انرژی های فسیلی ، پاک و نیروگاه ها
  • انجام مطالعات استراتژیک و کاربردی در راستای اهداف توسعه