سازمان توسعه ورزش و سلامت

  • هماهنگی با فدراسیون های ورزشی در زمینه های توسعه فعالیت های ورزشی جامعه هدف
  • توصیه و ترغیب جامعه هدف برای مشارکت در ورزش های همگانی و گسترش آن در سطح کشور به
  • منظور ایجاد نشاط و شادابی در آنها
  • ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و تفریحات سالم به منظور توسعه فعالیت های ورزشی و سلامت
  • برگزاری کلاس های تربیت مربی در رشته های مختلف ورزشی
  • برگزاری تمرینات و آموزش های ورزشی در کلیه رشته ها
  • برگزاری مسابقات ورزشی برای تیم های تحت پوشش و سعی در ارتقاء سطح و مهارت آنان و شرکت در مسابقات کشوری و بین الملی
  •  تشویق و حمایت نخبگان ورزشی جامعه هدف به منظور کسب رتبه های کشوری و بین الملی
  • تهیه و اجرای طرح ها و برنامه های مراکز ورزشی در رشته های مختلف به منظور خودگردانی و تامین هزینه های مربوطه