سازمان توسعه نخبگان

  • جذب و حمایت از نخبگان
  • تجاری سازی فناوری های نوین
  • توسعه پروژه های علمی
  • ایجاد فضای ارتباطات و هم اندیشی نخبگان
  • هدایت نخبگان علمی در زمینه توسعه پایدار