سازمان توسعه حفاظت محیط زیست

 • برنامه ریزی و سیاستگذاری گسترده برای حفاظت از دریا ها تالاب ها با وسواحل و جزایر
 •  کمک به مهندسی فیزیک دریا ها
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از طبیعت اعم از جنگل با گونه های گیاهی ، حیات وحش
 • برنامه ریزی و هماهنگی برای جلوگیری از آلودگی زیست محیط و زیست انسانی
 • مبارزه با آلودگی هوا؛ آب و دریا
 • رصد مستمر و دائمی زیست محیطی بمنظور حفظ و حراست از منابع ملی و خدادادی
 •  برنامه ریزی برای بهبود و حفظ و حراست آب ، خاک و اقلیم
 • گسترش همکاری های بین الملی و کنوانسیون های جهانی در حوزه محیط زیست
 •  تشکیل بانک اطلاعاتی و فناوری های تخصصی
 • مدیریت پسماند ها و بازیافت زباله
 • جلب مشارکت های سایر سازمانهای مردم نهاد واشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان همکاری
 • توسعه و برنامه ریزی اقتصاد محیط زیست