سازمان توسعه ارتباطات بین الملل

  •  کمک به صلح و ترویج فرهنگ صلح
  • حمایت از مهاجرین و پناهندگان
  •  توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی
  •  گسترش انجمن های دولتی با کشور های خارجی
  • کمک به توسعه روابط مسالمت آمیز با سایر ملل
  •  کمک به توسعه روابط فرهنگی و اجتمای باسایر کشور ها
  •  تعامل با سازمان های مل متحد
  • مبارزه با تحریکات صهیونیزم و تروریسم
  • کمک به غرب شناسی و شرق شناسی
  • انجام مطالعات بین الملی