سازمان دریا و آب و هوا

  • برنامه ریزی گسترده و راهبردی در خصوص ایجاد و توسعه بازارچه های ساحلی و توسعه فضاهای کسب و کار و کار آفرینی در سراسر سواحل اعم از دریای شمال و جنوب
  • برنامه ریزی و هماهنگی برای توسعه صیادی با استفاده از مقررات و تسهیلات دستگاههای متولی بمنظور افزایش اشتغال و تامین در آمد برای صیادان
  • توسعه فعالیتهای بندری و حمل و نقل دریایی با طراحی و اجرای طرح ها و برنامه های مناسب مبتنی با صرفه اقتصادی ؛ هماهنگی و هم افزانی با نهادهای فعال در حوزه دریا و خصوصا” گسترش خدمات فرهنگی و اطلاع رسانی و انتشاراتی برای
  • برنامه ریزی برای ایجاد و گسترش ابتکار دریا درمانی بعنوان صنعت جدید جذب توریست
  • راه اندازی مجتمع های ساحلی و دریائی برای گسترش جذب گردشگر و تقویت صنعت گردشگری
  • تقویت ارتباطات بین المللی با اولویت کشورهای همسایه بمنظور جذب و تبادل گردشگر و تجارت
  •  برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار خصوصاً سرمایه های سرگردان و راکد در دست اشخاص و هدایت آنها در جهت سرمایه گذاری فعالیت های مطمئن و سود آور بمنظور افزایش اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی کشور