سازمان بهداشت و درمان

 

  • کمک در امرتامین دارد و تجهیزات پزشکی و پیرا پزشکی برای افراد نیازمند جامعه هدف
  • ایجاد و توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح تهران و استان ها از طریق جذب کمک های مردمی و مشارکت اشخاص و متخصصان ذیربط و اداره آنها.
  • ارائه خدمات رسانی و توانبخشی برای جامعه هدف از طریق درمانگاه های تحت پوشش یا طرف قرار داد و مشارکت دستگاه های ذیربط.
  • کمک به تأمین درمان بیماران خاص نظیر مصدومین شیبایی، ضایعات نخانی و بهداشت روانی از طریق داخل و خارج از کشور با پیگیری مسائل و مشکلات درمانی و بهداشتی جامعه هدف از طریق مبادی ذیربط و دستگاه های اجرایی ، دولت و مجلس
  • قبول هدایا کمکهای مردمی و طی و مراکز عام المنفعه و هدایت آن در بخش کمکهای درمانی و توانبخشی و سلامت جامعه هدف
  •   توسعه حمایت تکمیلی صنعت بیمه در بین جامعه هدف