سازمان امور زیر ساخت توسعه

 

  • کمک توسعه زیر ساخت های عمرانی و زیست محیطی
  • . کمک توسعه زیر ساخت های اموزش سلامت، اقتصاد مقاومتی کار آفرینی 
  • خوداتتکافی و خودکفانی
  • . کمک به فرایند خصوصی سازی
  • . کمک به توسعه تجارت و صادرات
  • . تحقیقات و پژوهش های مرکزی 
  • برنامه ریزی توسعه پایدار و متوازن