عمران و آبادانی و حمل و نقل

0013
عمران و آبادانی و حمل و نقل

سازمان عمران و آبادانی و حمل و نقل

مسکن و بازار مسکن ، از مهمترین شاخه های عمران و آبادانی محسوب میگردد . تولید و تامین مسکن مناسب که بتواند متناسب با درآمد و فرهنگ و نیاز مردم هر منطقه باشد ، موجب گسترش مشارکت و جذب همکاری از جانب مردم نیز خواه...