توسعه گردشگری

Tourism
توسعه گردشگری

سازمان توسعه گردشگری

گردشگری ، دردنیای امروز پررنگ ترین ملاک های پیشرفت و توسعه می باشد . این موضوع گستردگی بسیاری دارد . اما مهمترین نکته درباره ی آن ، برنامه ریزی درست در راستای زیرساخت ها و حفظ موارد موجود است . حمایت درست و به ...