توسعه اجتماعی و انسجام ملی

توسعه اجتماعی و انسجام ملی

سازمان توسعه اجتماعی و انسجام ملی

کارگروه های گروهی مردمی از ارکان مهمی است که در تمام حوزه های جامعه دارای نقش و اثرگذاری است . بنابراین توسعه بسیج ، توسعه تمام حوزه هاست . پس در این ارکان توسعه ی زیرساخت ها ، قوی کردن ارتباطات و توسعه حوزه ها...