توسعه دریا ، آب و هوا

0012
توسعه دریا ، آب و هوا

سازمان دریا و آب و هوا ؛

فعالیت های دریایی و توسعه کسب و کار ها در این حوزه ، می تواند باعث رشد اقتصادی و اجتماعی آن منطقه و ساکنان آن گردد. ارائه ی تهسیلات و برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در راستای اهمیت دادن به استفاده از مناب...