توسعه فرهنگی، هنری و قرآنی

توسعه فرهنگی، هنری و قرآنی

سازمان توسعه فرهنگی ، هنری و قرآنی

در مبحث فرهنگ ، ترویج و توسعه موارد هنری و مذهبی از ارکان مهم است . در راه این توسعه معرفی الگوهای دقیق در هر حوزه ، حمایت از افراد مشغول در این حوزه ها و اهمیت دادن به آثار می تواند با ایجاد حس دیده شدن در جام...