سازمان جوانان و بانوان

download (2)
سازمان جوانان و بانوان

سازمان جوانان و بانوان

در جوامع امروزی ، نگاه تازه ای به دو قشر جوانان و بانوان شده است . در این بین ، خانواده ، نقطه ی مشترکی ست که در برنامه ریزی دقیق و اصولی و ترویج نظرات صاحب نظران ، می تواند کمک کننده باشد . اهمیت به جوانان و ب...