سازمان امور زیرساخت توسعه

0017
سازمان امور زیرساخت توسعه

سازمان امور زیرساخت توسعه

توسعه در تمام حوزه ها، برابر با پیشرفت می باشد. نکته ی مهم این است که هر توسعه ای در انواع حوزه ها ، نیاز به زیرساخت دارد . علاوه بر این توسعه نیاز به پشتوانه ی علمی دارد . بنابراین زیرساخت های اقتصادی ، اجتماع...