توسعه کارآفرینان

0020
توسعه کارآفرینان

توسعه کارآفرینان

کارآفرینی برابر با توسعه است. و این توسعه ، در بلند مدت نتایج دیگری مانند اشتغال افراد ، ورود سرمایه به بازار و رشد حوزه های مختلف را به دنبال دارد. این توسعه نیاز به برنامه ریزی داشته و می تواند از موارد کوچک ...